השירותים שלנו

מיצוי זכויות

מיצוי זכויות

משרד התחבורה

משרד התחבורה מעניק לסובלים ממוגבלות בניידות, ולנכים ברמות שונות, זכויות והטבות שונות, לשיפור איכות החיים

תג חניה לנכים

משרד הרישוי מעניק לנכים שברשותם רכב, תו נכה המאפשר להם חניה במקומות המיועדים לכך. הטפסים המתאימים ופרטים נוספים מפורטים באתר משרד התחבורה. הקריטריונים לקבלת אגרת נכה ותג נכה מוענקים לאדם בדרגת נכות המגיעה לשישים אחוזים לפחות, כשההתנהלות בדרכים באמצעות רכב עלולה לסכן את בריאותו; נכה הזקוק לשימוש ברכב כאמצעי תנועה בשל נכות ברגליו; או אדם המוגבל בהליכה וזקוק לסיוע של כסא כלכלים לצורך ניידות.

הליך קבלת תו חניה

תו זה מתאפשר באמצעות מילוי טופס בקשה לתו נכה, בליווי המסמכים הבאים:

 • צילום רישיונות נהיגה ורכב.
 • צילום תעודת זהות בצירוף ספח.
 • הצגת מסמכים רפואיים עדכניים ומקוריים מרופא, המפרטים את יכולת ההליכה והניידות.
 • אישור על אחוזי נכות רפואית בגובה של שישים אחוזים ומעלה.

את הבקשות יש להעביר ליחידה לטיפול במוגבלי ניידות במרכז עדכון ובקרה, בכתובת: ת.ד. 72 חולון, ללא צורך בהגעה אישית למשרדי הרישוי.

פטור מאגרת רישוי. פטור זה מוענק לנכה שברשותו אופניים או אופנוע עם מנוע, או רכב פרטי דו שימושי מסחרי עד חמשת אלפים קילוגרם.

הנחה לנסיעה בתחבורה ציבורית. הזכאים לקבלת קצבת נכות כללית, בשיעור המתחיל ב-75%, רשאים לקבלת הנחה בגובה של 33% לנסיעה באמצעות רכישת כרטיסיות לזכאים. תעודת הזכאות להנחה בתחבורה הציבורית נשלחת לזכאים באופן אוטומטי אחת לשנתיים. אדם שלא קיבל תעודה, או שאיבד אותה, יכול לפנות למשרד התחבורה, האגף לתחבורה ציבורית, ולהשאיר פרטים במענה קולי בטלפון 03-5657183.

זכויות במשרד הרווחה

משרד הרווחה מפעיל אגף שיקום הפועל באמצעות המחלקות לשירותים חברתיים, כגון לשכות הרווחה ומעניק שירותי שיקום המיועדים לאנשים הסובלים מנכויות מלידה ועד גיל הפרישה לגמלאות. שירותי האגף המיועדים לאנשים הסובלים מנכויות כוללים היבטי פיתוח מיומנויות תפקודיות הנוגעות לתחומים שונים בחיים, מתוך מטרה להשיג עצמאות מרבית.

שירותים וטיפולים אלו כוללים:

טיפול חוץ. השגת פתרונות דיור בהתאם לרמת התפקוד, כגון משפחות אומנה, מעונות או מסגרת דיור מוגן.

שירותי קהילה. כגון מסגרות המותאמות לגיל, שירותי פנאי, ומסגרות המותאמות ליכולות התפקודיות וסוג הנכות.

שיקום תעסוקתי. כגון הכשרה מקצועית, שירותי אבחון, שירותי תעסוקה מוגנת, שירותי השמה לעבודה, או שירותי תעסוקה נתמכת.

הנחות לטלפון. משרד הרווחה מעניק סיוע כלכלי הנוגע להחזקת טלפון, בהתאם להיבטים סוציאליים. אנשים הזכאים לקבלת קצבת נכות כללית בשיעור העולה על 74%, או אנשים שנקבעה להם דרגת נכות רפואית בשיעור של שמונים אחוזים ומעלה, עשויים להיות זכאית להנחה הנוגעת לדמי שימוש בטלפון, דמי פעילות מונה, ודמי התקנת טלפון. הבקשה לקבלת ההנחה מופנית לאגף השיקום במשרד העבודה והרווחה, רחוב יד חרוצים 10, ירושלים.

משרד האוצר ומס הכנסה

אנשים הזכאים לקבלת קצבת נכות כללית, שנכותם הרפואית המשוקללת עומדת על שיעור של תשעים אחוזים ומעלה, עשויים להיות זכאים לקבלת פטור מלא או חלקי מתשלומי מס הכנסה, בהתאם לשיעור נכותם וגובה הכנסתם, על פי כללים שנקבעו.

מימוש הזכאות לפטור מתבצע באמצעות פתיחת תיק מול פקיד השומה האזורי, ומילוי טופס בקשה לפטור ממס, בצירוף אישור המעיד על שיעור הנכות. עם הגשת הבקשה, המבקש יקבל ממשרד השומה טופס קביעת אחוזי נכות לצרכי מס הכנסה והוראות תשלום אגרה. מסמכים אלו, בצירוף מסמכים רפואיים, נשלחים למוסד לביטוח הלאומי, לאישור הפטור.

זכויות ברשויות המקומיות. אנשים הזכאים לקבלת קצבת נכות כללית, עשויים להיות זכאים גם לקבלת הנחה בתשלום מיסי הארנונה, בהתאם למצבם הכלכלי האישי, ושיעור הנכות שהוגדר להם. נכה המבקש לקבל הנחה זו מתבקש לפנות אל יחידת הגבייה ברשות המקומית במקום מגוריו, ולמלא טופס לבקשת הנחה בארנונה. לטופס זה יש לצרף את אישור המוסד לביטוח לאומי ומסמכים המאשרים את מוגבלותו ומצבו הכלכלי.

משרד הדתות. נכה המחזיק באישור משרד הרווחה הנוגע למצבו הסוציאלי, זכאי להנחה בגובה של ארבעים אחוזים בתשלום אגרת נישואין. זכאות זו ניתנת למימוש באמצעות פנייה למועצה הדתית באזור המגורים, בצירוף אישור שירותי הרווחה.

מינהל מקרקעי ישראל. אנשים הסובלים ממוגבלות או נכות זכאים לקבלת פטור מתשלום אגרות שונות ברישום עסקאות ופעולות מקרקעין דוגמת חכירת מקרקעין לשם שיכון, או אגרת העברת בעלות. הזכאים לקבלת קצבת נכות כללית, שנקבע להם אחוז נכות רפואית בגובה של שמונים אחוזים לפחות, עשויים להיות זכאים לקבלת הנחה או פטור בדמי הסכמה, המשולמים למינהל מקרקעי ישראל. מימוש זכאות זו מתבצע באמצעות פנייה אל אחת מלשכות רישום המקרקעין ברחבי הארץ, עם צירוף אישורי הנכות.

 

זכויות סוציאליות לקטועי גפה

הקלת ההתמודדות עם החיים לאחר קטיעת גפה והכרה במצב נכות מתאפשרת עם הבנת המידע הכללי לגבי זכויותיך במסגרות משרדי ממשלה, הביטוח הלאומי רשויות ממשלה והתנהלות מול גופים שונים.

התנהלות מול המוסד לביטוח לאומי

תפקיד המוסד לביטוח לאומי הוא לטפל באנשים בעלי מוגבלויות בהתאם לזכויותיהם על פי הגדרת חוק ביטוח לאומי לנכה, ובהתאם לקריטריונים לקביעת אחוזי נכות שונים.

נכות כללית

קצבת נכות כללית פירושה גמלה המוקצבת לקיום חודשי אותה מקבל נכה הסובל מליקוי שכלי, גופני או נפשי, כתוצאה מתאונה, מחלה או פגם מולד. במקרה של אובדן לפחות חמישים אחוזים מכושר העבודה או התפקוד במשק הבית.

גובה הקצבה נקבע בהתאם לקריטריונים של מספר התלויים בנכה; ודרגת חוסר התפקוד. ניתן לקבל את טופס התביעה לנכות כללית מעובדת סוציאלית או להורידו מאתר הביטוח הלאומי. תושב ישראלי בלבד זכאי לקבלת קצבת נכות, לאחר גיל 18.

הגשת הבקשה לקבלת הקצבה. הבקשה מתבצעת בסניף המוסד לביטוח לאומי בסמוך למקום המגורים, באמצעות טופס: "תביעה לקצבת נכות והצהרה למחלקת הביטוח והגביה".

במקרה בו לא נקבעת זכאות

אדם שאינו זכאי לקבלת קצבת נכות, ואינו מסוגל להבטיח לעצמו הכנסה באמצעות עבודה, או במקרה בו הכנסתו פחותה מההכנסה המינימאלית הדרושה למחיה, יכול לפנות לסניף הביטוח לאומי בסמוך למקום מגוריו, על מנת לברר את זכותו לגמלת השלמה או הבטחת הכנסה. אם החלטת המוסד לביטוח לאומי אינה מניחה את דעתו, ניתן לערער עליה בפני בית הדין לעבודה.

במקרה זה, ניתן לבקש סיוע משפטי הניתן בחינם באמצעות לשכות הסיוע המשפטי. הבקשה מוגשת עם טופס בקשה לסיוע משפטי על פי חוק הסיוע המשפטי, אותו ניתן להוריד מאתר משרד המשפטים. את הטופס יש להגיש ללשכת הסיוע המשפטי באזור המגורים.

בדיקה מחדש

בדיקה זו מבוצעת לקביעת דרגת אי הכושר וקביעה מחודשת של הנכות הרפואית. בדיקה זו אינה מבוצעת ביוזמת הביטוח הלאומי, אלא ביוזמת המבוטח. אם נדחתה התביעה לקצבת נכות, ונקבעה דרגת אי כושר חלקית, ניתן לבקש בדיקה מחודשת לדרגת אי הכושר, לאחר חצי שנה מהקביעה המקורית של המוסד לביטוח לאומי.

יש להבין שבמקרה זה הביטוח הלאומי רשאי להפחית את דרגת אי הכושר ואחוזי הנכות הרפואית. במקרה של עובדות חדשות הנוגעות למצב התעסוקתי או הרפואי, המשפיעות על דרגת אי הכושר, ניתן לבקש בדיקה מחודשת, גם לפני שחלפה חצי שנה מהקביעה האחרונה. לבקשה זו יש לצרף אישורי הכנסות מעבודה ותעודות רפואיות. אם נדחתה התביעה בשל סיבה אחרת כגון הכנסות פחותות או הכנסות גבוהות, ניתן להגיש תביעה חוזרת ללא המתנה.

קבלת הטבות נוספות מהמוסד לביטוח לאומי

אדם הזכאי לקבלת קצבת נכות. שאינו מתפרנס ממקור הכנסה אחר, פטור מתשלום דמי הביטוח הלאומי, בעד הזמן בו נמצא זכאי לקבלת הקצבה. במקרים בהם נקבע שמקבל קצבת הנכות אינו מסוגל להשתכר לצמיתות, בשיעור של 75% לפחות, הוא פטור מתשלום דמי הביטוח הלאומי, גם אם הוא מקבל הכנסה ממקור אחר.

קצבת שירותים מיוחדת לזכאים לקצבת נכות

קצבה זו מוענקת לנכה הזקוק לסיוע משמעותי בתפקוד הניידות בבית, כגון רחצה, הלבשה ואכילה, או במקרה בו הוא זקוק להשגחה לשם מניעת סכנת חיים לו או לסביבתו. טופס התביעה ניתן על ידי העובדת הסוציאלית, או שניתן להורידו מאתר המוסד לביטוח לאומי ולהגישו בסניף הקרוב למקום המגורים.

אדם הזכאי לקבלת קצבת שירותים מיוחדים, הוא מבוטח הביטוח הלאומי, שנמצא מתאים לכל הקריטריונים הבאים:

 • הוא מתגורר בישראל, וזכאי לקבלת הקצבה כל עוד הוא ממשיך לחיות בישראל.
 • הוא מבוטח הביטוח הלאומי מעל גיל 18 וזכאי לקבלת הקצבה עד לגיל הפרישה.
 • הוא מבוטח הזכאי לקבלת קצבת נכות מהביטוח הלאומי, כשנקבעה לו נכות רפואית בגובה של שישים אחוזים לפחות.
 • או שאינו זכאי לקבלת קצבת נכות, אך נקבעה לו נכות רפואית בגובה של 75%, כל עוד הוא עומד בקריטריונים המופיעים באתר המוסד לביטוח לאומי.

זכאות לקבלת קצבה עומדת על שיעור של חמישים אחוזים מקצבת נכות מלאה לאדם, ועד ל-175% מקצבת נכות מלאה לאדם, בהתאם להיקף ורמת תלותו באחרים.

ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי

אדם שאינו מסכים עם החלטת המוסד לביטוח לאומי לדחות את תביעתו, או שאינו מסכים עם ההחלטה לגבי גובה הגמלה שאושרה לו, רשאי להגיש בכתב ערעור מנומק לסניף הביטוח הלאומי הסמוך למקום מגוריו, כל עוד הוא עומד במספר תנאים המפורטים באתר המוסד.

אם התרחשה החמרה במצב, ניתן לבקש דיון חדש בתביעה, בכפוף להמצאת אישור רפואי המאשר את ההחמרה במצב. האישור עשוי להשפיע על גובה הקצבה או הזכאות לקבלת קצבה מיוחדת, גם אם לא חלפה חצי שנה מיום ההחלטה.

גמלת ניידות

גמלה זו מעניקה מכלול הטבות לאנשים הסובלים מליקויי רגליים המגבילים אותם בניידות, מתוך מטרה לסייע להם להשתלב בקהילה ולפתח חיים עצמאיים. כל הטבה כרוכה בתנאי זכאות שונים.

אנשים הזכאים לגמלת ניידות הם מוגבלים העונים על הקריטריונים הבאים:

 • המוגבל הוא בעל רישיון נהיגה בתוקף, כשהוועדה הרפואית קבעה לו לפחות ארבעים אחוזי מוגבלות בניידות.
 • המוגבל הוא תושב ישראלי מגיל שלוש ועד גיל הפרישה, ומתגורר בארץ.
 • או שאין לו רישיון נהיגה בתוקף, אך הוועדה הרפואית קבעה לו לפחות שישים אחוזי מוגבלות בניידות. במקרה זה הוא יהיה זכאי לקבלת הגמלה או יש לו נהג מורשה שמסיע אותו.

בנוסף זכאי לקבלת הגמלה אדם שהוועדה הרפואית של משרד הבריאות קבעה לו אחוזי מוגבלות בניידות, הנובעים מליקויים ברגליים, בהתאם לרשימת ליקויים מוגדרת, אותה ניתן למצוא באתר המוסד לביטוח לאומי, תחת הסעיף: קצבאות והטבות / ניידות / רשימת ליקויים.

 

אופן הגשת הבקשה לגמלת ניידות

אדם המבקש לתבוע גמלה זו יגיש ללשכת הבריאות המחוזית טופס בקשה לבדיקה רפואית בנושא מוגבלות בניידות. זהו טופס מספר 8220 אותו ניתן לקבל בלשכות הבריאות המחוזיות ובסניפי המוסד לביטוח לאומי.

כשהוועדה הרפואית לעררים מטעם משרד הבריאות, או ועדה רפואית מחוזית קבעה את אחוזי המוגבלות בניידות, המזכים בקבלת הגמלה, ניתן להגיש לביטוח הלאומי טופס תביעה לקבלת הטבות, בהתאם להסכם ניידות. אדם שלא נמצא זכאי לקבלת הגמלה, רשאי להגיש לוועדת עררים, ערעור על החלטה זו. הערעור מבוצע בפני בית הדין האזורי לעבודה.

סוגי ההטבות במסגרת גמלת ניידות

סוגי ההטבות אותן ניתן לקבל כוללות הלוואות; או קצבת ניידות חודשית, שהיא קצבה המשולמת לשם השתתפות בהוצאות הניידות, ומוענקת לאדם מוגבל בניידות, שבבעלותו רכב, או גם אם אין ברשותו רכב.

המידע המפורט לגבי בירור הזכאות, התנאים בהם ניתן לקבל הלוואות סיוע, גובה הסיוע הנקבע, בירור הזכאות, וקבלת החזרים, מתבצע בסניף המוסד לביטוח לאומי הסמוך למקום המגורים, או באתר האינטרנט.

התאמת תנאי דיור

משרד השיכון מסייע במימון התאמת דיור למוגבלים בניידות, באמצעות ועדה המשותפת למשרד הבינוי והשיכון, ולמשרד הבריאות. מטרת השינויים היא התאמת דרגי הגישה לבית, והתאמת הבית לדייר הסובל ממוגבלות בניידות.

ההתאמות המבוצעות כוללות:

שינוי חוץ. כולל התאמת דרכי הגישה לבית, כגון התקנת רמפה, סידור שביל גישה, והתקנת מעלונים ומעקות.

שינוי פנים. כולל התאמת פנים הבית לניידות המיועדת לשימוש בכיסא גלגלים ושימוש באביזרי עזר דוגמת קביים, הליכון או תותבת.

כל אדם הסובל ממוגבלות בניידות, לאחר פגיעה במערכת המוטורית או כתוצאה ממחלה, זכאי לקבלת הסיוע, אלא אם כן הוא מתגורר בתנאי שכירות, או שבבעלותו למעלה מדירה אחת. מרפאה בעיסוק בקופת החולים מעבירה למשרד הבריאות את הבקשה.

המוגבלות נקבעת על ידי אחות ורופא ממוסד רפואי מוכר כגון מרכזי שיקום ובית חולים. העובדת הסוציאלית במחלקה לחולים כרוניים בלשכת הבריאות, מרכזת את הבקשות לקבלת הסיוע, והיא הכתובת לפנייה לבירורים או קבלת ייעוץ.

המסמכים הדרושים לקבלת הסיוע כוללים טופס רפואי תפקודי; טופס בקשת סיוע; הצעת מחיר; והמלצת מרפא בעיסוק. בהתאם לצורך, עשויים להידרש מסמכים נוספים. ניתן לקבל הסבר על הטפסים ומידע נוסף, באתר משרד הבריאות. הסיוע מוענק בחלקו כהלוואה ובחלקו כמענק.

היבטים הקשורים לבריאות

מקבלי קצבת נכות כללית זכאים לקבלת פטור מתשלומי התחייבות בבית חולים; ביקור רופא מקצועי ופנימי; וביקור במרפאות חוץ ובמכונים. את הפטור ניתן לקבל באופן אוטומטי בהתאם לרשימות אותן מעביר המוסד לביטוח לאומי.

העסקת עובד זר

אדם המוגדר כחולה סיעודי או נכה, זכאי להעסקת עובד זר, אם אינו מסוגל לתפקד בסיוע של בני משפחתו או בעצמו. במקרה זה, הוא רשאי לבקש העסקת עובד זר שיסייע לו בתפקוד יומיומי. קבלת ההיתר מתבצעת במינהל האוכלוסין במשרד הפנים באזור המגורים, באמצעות טופס בקשה למתן אשרת כניסה לישראל למטרת עבודה.

לטופס זה יש לצרף את המסמכים המתאימים המפורטים באתר משרד הפנים. עם קבלת האישור למתן האשרה, יש לצרף אליו טופס בקשת היתר להעסקת עובד זר, ואישור אודות תשלום אגרת הבקשה. מסמכים אלו נשלחים ליחידות הסמך לעובדים זרים בענף הסיעוד במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, בהתאם לכתובת המצוינת על גבי הטופס.

אדם המאושפז בבית חולים רשאי לפנות לעובדת סוציאלית ולבקש טופס בקשה למתן היתר העסקה זמני לעובד זר, בצירוף מסמכים רפואיים, תשלום האגרה הנדרשת, ופנייה ליחידת הסמך בהתאם לכתובת המצוינת על גבי הטופס.

 

נוהל אישור השתתפות במימון מכשירי הליכה, תותבות גפיים, חגורות תומכות גב ונעליים רפואיות באמצעות ספק חיצוני

מטרת נוהל זה היא להסדיר את אופן קבלת ההחלטות בהתאם לאמות מידה שנקבעו במשרד הבריאות; ולהעניק טיפול אחיד ושיטתי בפניות אנשים שעברו קטיעת גפיים לקבל השתתפות במימון מכשירי הליכה, תותבות, חגורות תומכות גב ונעליים רפואיות, מאת ספק חיצוני. המשרד אינו משתתף במימון מכשירים טיפוליים.

אנשים הסובלים ממוגבלויות, ואינם רשאים לקבל השתתפות במימון מכשירים אלו הם:

 • נפגעי פעולות איבה הזכאים על פי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה.
 • נכי צה"ל הזכאים על פי חוק הנכים, תגמולים ושיקום, או חוק המשטרה.
 • נפגעי פעולות הנאצים הזכאים על פי חוק נכי המלחמה בנאצים, חוק נכי רדיפת הנאצים או חוק התגמולים לחסידי אומות עולם.
 • נפגעי תאונות עבודה הזכאים על פי חוק הביטוח הלאומי.
 • נפגעי תאונות דרכים, הזכאים על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים משנת 1975.

במקרה בו הנפגע זכאי לפיצוי מאת צד שלישי, מבטח או מזיק, עליו לפעול למיצוי זכויותיו, ומשרד הבריאות ישתתף במימון האביזרים והמכשור, רק אם נמצא כי הנפגע אינו זכאי לפיצוי מכל גורם אחר.

אביזרים באישור משרד הבריאות

רשימת האביזרים שמשרד הבריאות משתתף במימונם כוללת:

 • גרבי גדם.
 • תותבות גפיים.
 • מכשירי הליכה.
 • כפפה לכיסוי תותבת יד.
 • חגורות תומכות גב
 • נעליים רפואיות מיוחדות

או מוצרים ואביזרים זהים המיועדים להליכה, ומיוצרים בהתאמה אישית.

אביזרים שמשרד הבריאות אינו משתתף במימונם

רשימת האביזרים שמשרד הבריאות אינו משתתף במימונם כוללת:

 1. מכשירים ותותבות המיוצרים בטכנולוגיות וחומרים חדשים.
 2. תותבות רחצה.
 3. תותבות קוסמטיות המיועדות לגפיים תחתונות.
 4. תותבות אלקטרוניות.
 5. מדרסים.

תהליך הפנייה למשרד הבריאות בבקשה להשתתפות במימון מכשירים ואביזרים

כל אזרח שעבר קטיעת גפה או הסובל ממוגבלות, רשאי לפנות ללשכת הבריאות בסניף הסמוך לאזור מגוריו, ולבקש השתתפות במימון אביזרי עזר ומכשירים המסייעים לו ללכת ולתפקד.

הגורמים המפנים אדם הסובל ממוגבלות בניידות, לקבלת האביזרים והמכשירים בהשתתפות מימון משרד הבריאות הם:

 • מערכות בריאות בקהילה.
 • מרכזי שיקום.
 • שירותי רווחה.
 • מוסדות אשפוז סיעודיים.

הפנייה למשרד הבריאות מבוצעת בהצגת מסמכים דוגמת המלצת פיזיותרפיסט, כשנדרש מכשור הליכה; ותעודה רפואית המציינת המלצה ואבחנה, בחתימת רופא שיקום או רופא אורתופד.

עובדת סוציאלית בלשכות הבריאות

תפקידי מרכזת העובדת הסוציאליות בלשכות הבריאות, לבדיקת הזכאות להשתתפות באביזרי עזר ומכשירים הם:

 1. בדיקת הזכאות להשתתפות משרד הבריאות בפניות חוזרות.
 2. קביעת גובה השתתפות משרד הבריאות, בהתאם למדיניות הסוציאלית.
 3. בהתאם לצורך, מתן חוות דעת לוועדת הערר בכל הנוגע לקבלת פטור מהשתתפות עצמית במימון מכשירי ניידות ושיקום.
 4. החתמת הזכאי לקבלת קצבת נכות כללית, על טופס הצהרה בנוגע להיעדר הכנסות נוספות.

הרופא המורשה

התנהלות הרופא המורשה לעניין השתתפות משרד הבריאות במימון אביזרי עזר ומכשירים היא:

 1. בדיקת זכאות המבקש לקבלת תותבת, מכשיר או אביזרי עזר, בהתאם לנוהלי משרד הבריאות.
 2. מילוי טופס הזמנה בארבעה העתקים, ואישור ההזמנה בחתימה ידנית ובחותמת.
 3. מבקש הזכאות יקבל שלושה העתקים, ורשימת בתי מלאכה מורשים שאושרו על ידי הספק החיצוני בשיתוף משרד הבריאות.
 4. עם קבלת המכשיר מבית המלאכה, הרופא יבדוק את מידת התאמתו ואיכותו כפי שפורט בהזמנה, ואישור מסירת המכשיר למבקש בחתימת יד ובחותמת.

התנהלות זו נכונה אף לגבי טיפול בבקשה לתיקון תותבת או מכשיר.

 

ועדת חריגים

במקרים בהם התעוררו קשיים בבניית האביזר והתאמתו, או התעורר צורך

בהתייעצות נוספת ו/או במכשור חריג, ניתן להפנות המבקש לועדת חריגים.

ההפניה תעשה ע"י הרופא המורשה.

חברי ועדת החריגים

 • יו"ר – מנהל רפואי.
 • רופא שיקומי.
 • פיזיותרפיסטית – נציגת משרד הבריאות.
 • פיזיותרפיסטית – נציגת הספק החיצוני.
 • ממונה על תקציבים נציגת ספק חיצוני.
 • טכנאי תותבות ומכשירים.
 • בונה נעליים רפואיות.

מימון

 1. משרד הבריאות משתתף במימון המכשור לזכאים לפי נוהל זה, בסך 75% מעלות המכשיר

ובהתאם למדיניות הסוציאלית המפורטת להלן.

השתתפות עצמית במימון המכשור

א. ככלל המבקש נושא ב – 25% מעלות המכשיר/אביזר.

ב. בקשות להשתתפות מוגדלת של משרד הבריאות יש להפנות לעובדת הסוציאלית בלשכה

בצרוף אישורי הכנסות ממעביד, ביטוח לאומי שומה וכד'.

במקרים הבאים גובה ההשתתפות העצמית קטן מ- 25%

 1. תותבת ראשונה לאחר הקטיעה – 10% מעלות התותבת.
 2. תותבת מעל הברך - 15% מעלות התותבת.
 3. שתי תותבות לאותו קטוע (גפה עליונה או תחתונה) – 10% מעלות התותבות.
 4. תותבת מעל המרפק - 15% מעלות התותבת.

אמות מידה ופרקי זמן לזכאות למימון תותבות גפיים תחתונות ועליונות,

בתי גדם, גרבי גדם וכפפות

 1. תותבות וגרבי גדם לגפיים תחתונות

מבוגרים:

 • החלפת תותבת למבוגרים תתבצע אחת ל- 4 שנים.

ההחלפה תתבצע רק במידה והתותבת אינה ניתנת לתיקון

ועל סמך ובהמלצת רופא מורשה.

ילדים:

ילדים זכאים להחלפת תותבת, ללא הגבלת זמן, על פי המלצת רופא מורשה.

א. קטוע חדש

- תותבת ראשונה לאדם עם קטיעה ראשונה תכלול את הרכיבים הבאים:

.SACH 1/2 או SACH בית גדם חיצוני +בית גדם פנימי מפילייט, כף רגל

3 או ברך נעולה. R15 ברך מסוג - AK לקטוע

- קטוע חדש זכאי לבית גדם נוסף או תותבת שניה על פי המלצת רופא מורשה גם

לפני תום פרק הזמן שנקבע להחלפת תותבת.

קטוע ברמת תפקוד 3

קטוע המתהלך מחוץ לבית ללא הגבלה, מסוגל לנוע בקצבי הליכה שונים ולהתמודד עם מרב

המכשולים הסביבתיים.

ג. קטוע ברמת תפקוד 4

קטוע המתהלך מחוץ לבית ללא הגבלה בזמן ומרחק הליכה אשר רמת פעילותו גבוהה ומחייבת

התאמת תותבת היכולה לעמוד בעומסים חריגים.

הערה: העונים על ההגדרה של רמת תפקוד 3 או 4 זכאים לרכיבים מיוחדים ע"פ המלצת רופא מורשה.(

ראה רשימה בנספח 3 עמוד 15 "תותבות לגפיים תחתונות ומרכיביהן".)

יש לפרט על גבי טופס ההזמנה לתותבת/ בית גדם הנימוק להמלצה על פריט מרשימה זו.

בתי גדם אמות מידה

זכאים: (SHUTTLE LOCK) לבית גדם מסיליקון עם נעילה

א. בעלי גדם קצר מאוד.

ב. בעלי גדם והיקף ירך רחבים מאוד אשר לא ניתן להתאים לתותבת מתלה איכותי.

ג. על פני הגדם צלקות, פצעים או רגישות רבה ללחץ.

לבית גדם פלסטיק, קשיח שקוף, זכאים:

א.הסובלים מרגישות לחומרים אחרים.

ב. הסובלים משינויים תכופים בנפח הגדם.

גרבי גדם

משרד הבריאות משתתף במימון גרבי גדם מהסוגים הבאים: כותנה, צמר, ניילון, סיליקון

בהתאם להמלצת רופא מורשה, בתדירות ובכמות הר"מ:

עם קבלת תותבת ראשונה – 6 גרביים מכותנה, צמר או

ניילון.

לחלופין, בהמלצת רופא מורשה– 1 גרב סיליקון 3+ גרביים מכותנה, צמר

או ניילון.

 • בעת החלפת תותבת או בית גדם – 3 גרביים מכותנה, צמר או ניילון לחלופין,

בהמלצת רופא מורשה – 1 גרב סיליקון.

הערה: לזכאים לגרבי סיליקון תאושר השתתפות של עד 2 גרביים בשנה ללא תלות בהחלפת תותבת

או בית גדם.

תותבות וכפפות לגפיים עליונות

כפות ידיים

בהמלצת רופא מורשה בלבד.

מספר כפות ידיים מרבי (כולל כף היד בתותבת הראשונה) – 2 בשנה.

כפפה לכיסוי תותבת יד

בהמלצת רופא מורשה בלבד.

מספר כפפות מרבי בשנה (כולל הכפפה עם מסירת התותבת) – 2 בשנה.

נעליים רפואיות

משרד הבריאות משתתף במימון רכישת נעליים רפואיות מהסוגים הבאים:

 1. נעליים לפי מידת גבס.
 2. נעליים לפי מידה עם תוספות.

נעליים לפי מידת גבס אמות מידה

- קטיעת שופרט / קיצור גף מעל 11 ס"מ, המצריכים נעל פנימית.

- ליס פרנק, מטטרסל .

עם קיצור של 4 ס"מ ויותר . Equinus - עמדת

Club foot -

- קיצור גף מעל 4 ס"מ .

הערות:

- במצב של קיצור רגל מעל 6 ס"מ יסופק זוג נעליים + נעל נוספת לרגל הבריאה.

. נעליים לפי מידה עם תוספות אמות מידה

- קיצור גף של 3 ס"מ

- קטיעות אצבעות